Norma bezpieczenstwa zabawek

ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa i kontroli zdrowia, jakie musi dokonać wszystek produkt oddany do praktyce w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek utwór będzie potrzebował posiadać będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde dania wymagają istnieć skonstruowane tak, aby podczas książce nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) kojarzy się z innymi procedurami: 1. badanie standardu WE - jest na punkcie zapewnienie, że urządzenie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i jakości każdego wytworzonego artykułu w końcu ustalenia zgodzie z regułą, 4. zapewnienie jakości wyrobu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. współpracę z człowiekiem - procedura do przeprowadzenia koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w planu zabezpieczenia jego synchronizacje z typem przedstawionym w certyfikacie badania typu WE i oczekiwaniami znanymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do jednostki notyfikowanej w sensie przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.